• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
هیچ پول اضافی درتوزیع تذکره ازشهر وندان سرپل اخذ نخواهد شد قیمت قانوی یک قطعه فورم تذکره ۱۰ افغانی است.

هیچ پول اضافی درتوزیع تذکره ازشهر وندان سرپل اخذ نخواهد شد قیمت قانوی یک قطعه فورم تذکره ۱۰ افغانی است.


هیچ پول اضافی درتوزیع تذکره ازشهر وندان سرپل اخذ نخواهد شد قیمت قانوی یک قطعه فورم تذکره ۱۰ افغانی است.

شماری از فعالان مدنی درسرپل به همکاری وحمایت پروژه لوگو (حکومت داری محلی) ازروند خدمات درتوزیع تذکره در ثبت احوال نفوس ولایت سرپل دیدار نموده اند.


مسؤلین  آمرثبت احوال نفوس سرپل دریک اقدام بی سابقه بنابر درخواست شماری از فعالان مدنی دراین ولایت و شکایات برخی باشنده گان سرپل بخاطر موجودیت فساد درتوزیع وارایه خدمات دراین نهاد با نصب اوارق آگاهی دهی درشیشه های شعبات وعده سپرد که با متخلفین درصورت شکایت برخورد قانونی خواهند نمود. 

محمد یاسین یلداش یکتن فعالان مدنی  می گوید هدف فعالان مدنی ازاین کار ایجاد سهولت درتوزیع تذکره وبرچیدن مشکلات درروند توزیع تذکره به شهر وندان سرپل بوده .

به گفته آقای یلداش جامعه مدنی پل ارتباط میان دولت ومردم بوده وبخاطر اعتماد سازی میان نهاد های دولتی ومردم جهت  جلوگیری از فساد طرح هاوپیشنهادات شانرا با مسؤلان  اداره ثبت احوال نفوس نیز شریک ساختند ازجمله این پیشنهادات نصب بنر (معلومات درمورد قیمت وتوزیع تذکره )ایجاد صندوق شکایت ،اخذپول فزیکی فورمه تذکره ازطریق یک پارچه وایجاد سیستم حاضری الکترونیکی برای کارمندان دراین اداره را پیشنهاد نموداند.


محمد حسین بلوچ آمر ثبت احوال نفوس سرپل که دراین دیدار با جمع از فعالان مدنی ورسانه ها وعده سپرد تا برای جلوگیری وریشه کن ساختن فساد ازاین نهاد با همکاری نهاد های مدنی با جدیت کامل تلاش خواهند کرد.

وی همچنان گفت برای این که ثابت سازد با نصب اواق آگاهی دهی درقسمت توزیع تذکره ونرخ فورم تذکرده که ۱۰ افغانی است  ، درشبعات مربوطه  این نهاد جهت اطمینان وآگاهی مردم نصب نمود، تا سوی تفاهم که بین مردم درقسمت فساد دراین نها وجود داشت را بطرف کند.

بااین حال شماری از شهر وندان سرپل ازاین اقدام فعالان اقدام را به فعال نیک گرفته از حکومت محلی خواستار توجه جدی برای ریشه کن نمودن فساد شدند.

غلام سخی مرادی یکتن از شهر وندان سرپل درواکنش به نشر این پیام  گفته است که پیش ازاین شهر وندان سرپل بخاطر ۲ قطعه فور تذکره یک صد افغانی می پرداختند وحالا بااین اقدام همان پول قانونی را خواهند پرداخت.


دربرسی های  فعالان مدنی به همکاری دفتر لوگ  از روند توزیع تذکره دراین نهاد انجام داده اند ۹۰ درصد مردم شکایت داشتند که برای گرفتن فورم تذکره بیش از ۱۰ افغانی پرداخته اند وحتی برای ارایه خدمات دربرگرفتن تذکره پول پرداخته اند.


به گفته  فعالان مدنی سرپل دراقدامات بعدی مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات به اداره های دیگری چون شاروالی، معارف، صحت عامه وغیره ادارات را بالنوبه نظارت نموده طرح های مفید مثمر را بخاطر حل چالشهای آن پیشکش مینماید.

نوری سرپل
نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top