• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
بیجاه شده گان ولسوالی های درازب وقوشتپه بنابر توزیع غیر عادلانه کمک های زمستانی درجوزجان دست به اعتراض زداند.

بیجاه شده گان ولسوالی های درازب وقوشتپه بنابر توزیع غیر عادلانه کمک های زمستانی درجوزجان دست به اعتراض زداند.


خانواده های بیجا شده ولسوالی درزاب و قوش تپه طی اجتماع اعتراض آمیزدرشهرشبرغان به والی این ولایت هشدارمیدهند که اگر درقسمت توزیع عادلانه کمک های زمستانی به آنها اقدام نکند دروازه ولایت را میبندند و خود را آتش میزنند.

آنها ضمن انتقاد ازمقامات ولایت مدعی اند که مسوولین ضمن معامله ننگینی ولسوالی درزاب را به طالبان واگذارکردند و ما راازاین ولسوالی متواری ساختند.

نورمحمد یکی ازاعتراض کننده گان میگوید : والی ولایت با برخی ازمسوولین دست خود را یکی ساخته و درقسمت توزیع کمک های زمستانی به بیجا شده گان ولسوالی درزاب و قوش تپه حق تلفی میکنند.

این مرد گفت : گندم که از جانب دولت مساعدت شده به تعدادی ازافرادی توزیع میشود که درموترهای لوکس به محل توزیع میایند.

وی علاوه نمود: از صد نفری که برای اخذ گندم میایند فقط یک نفرمربوط ولسوالی درزاب وقوش تپه است دیگران همه باشنده گان شهرشبرغان اند.

او با لحن تندی گفت : از حکومت میخواهیم تا امنیت ما را درولسوالی درزاب و قوش تپه تامین کنند تا به خانه های خود برگردیم حداقل یک لقمه نانی را آنجا پیدا خواهیم کرد.

نورمحمد اضافه کرد : تعدادی زیادی ازخانواده ها نسبت عدم دسترسی به مواد خوراکی گدایی میکنند.

موصوف میگوید : اگرمسوولین به حرف ما بها نداد ضمن اعتراض گسترده دروازه ولایت را میبندیم و خود را درمقابل ساختمان ولایت آتش میزنیم.

دراین حال مولوی لطف الله " عزیزی " والی ولایت جوزجان میگوید : پروسه توزیع گندم برای خانواده های متضرر ازجنگ ادامه دارد.

وی افزود : تا کنون برای پنج هزارخانواده مساعدت های زمستانی توزیع شده است , احتمالاً برای بیجا شده گان ولسوالی درزاب و قوش تپه درروز های بعدی توزیع خواهد شد.

عزیزی خاطرنشان ساخت : مساعدت ها برای هشت هزارخانواده درنظرگرفته شده که پروسه توزیع آن عملا جریان دارد.

او درپیوند به ترک نیرو های امنیتی ازولسوالی درزاب به جانب شهرشبرغان گفت : این نیرو ها بنابرخواست مردم ولسوالی درزاب به شهرشبرغان انتقال داده شده اند.

والی ولایت جوزجان تصریح کرد : چون نیرو های امنیتی دراین ولسوالی بالای یک تپه جابجا بودند و قراربود تا پروسه عملیات را جهت پاکسازی ولسوالی ازوجود مخالفین آغاز نمایند که مردم محل پیشنهاد نمودند تا عملیات درزمستان به تعویق انداخته شود.

وی افزود : بنابرهمین دلیل ما قمستی ازنیرو ها را به شبرغان و یک بخش آنرا به ولایت فاریاب انتقال دادیم .نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top