• پالیسی
 • تماس
اخبار
logo
ده ها تن از راننده گان سه چرخه درشهر سرپل بنابر ممنوع شدن فعالیت شان درداخل بازار دست به اعتراض زداند.

ده ها تن از راننده گان سه چرخه درشهر سرپل بنابر ممنوع شدن فعالیت شان درداخل بازار دست به اعتراض زداند.


شماری از  سه چرخه  داران درسرپل بنابر اقدام اخیر پولیس ترافیک  که رفت وآمد این سه چرخه ها را در داخل بازار ممنوع قرار داداند دست به اعتراض زده خواستار اجازه فعالیت  دوباره درداخل بازار شدند.

اما شماری از شهر وندان سرپل از اقدام اخیر پولیس ترافیک درآوردن نظم شهری درداخل بازار سرپل استقبال می کنند.

این راننده گان که شمار شان به دها تن می رسید درچوک ناحیه دوم درنزدیکی مقام ولایت تجمع نمود ازمسوولین حکومتی می خواهند تا دوباره به آنان اجازه فعالیت  را در داخل شهر سرپل بدهند درغیرآن به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
حمیدالله یکتن از این راننده های سه چرخه می گوید رکشا ها  فعلا درنقش تکسی های شهری فعالیت می کنند و صدها تن بنابر نبود کار ازاین ناحیه چرخ روز گار شانرا می گذارنند درصورت که این ها دربازرا فعالیت نکند چگونه چرخ روز گار شانرا بچلانند.

نورالله یکتن دیگر ازاین راننده های سه چرخه  می گوید اکثرا این راننده مها جر اند وجوانانی اند که از بیکاری، فقروتنگدستی روبه این شغل آورده اند اگر درداخل شهر فعالیت نکنند پس کجاه کار کنند . 

به باور  برخی ازاین راننده گان سه چرخه یگانه راه پیدا کردن لقمه نان حلال داخل شهر (بازار ) سرپل است .

امابرخلاف این همه  تعداد زیاد از راننده های  سه چرخه که امروز دراین اعتراض شرکت نکرده اند وبه فعالیت شان کمافی سابق دربیرون از شهر دامه دادند  می گویند روزی دهنده خداوند است اما تلاش بنده گی نیاز است.

یکتن ازاین راننده ها که نخواست ازاسمش درگزارش ذکر شود از نظم که درشهر آمده است استقبال می کند.

 به گفته وی بیشتر بی نظمی ها از سوی همین راننده گان زیر سن  (اطفال )که قوانین ترافیکی را بلد نیستند ایجاد می گردد و ترافیک هم  درامر تطبیق قانون ملامت است چون قانون را بصورت یکسان بالای مردم تطبیق نمی کند.
محمد جعفر یکتن دیگر از باشنده گان شهر سرپل علت این همه بی نظمی هارا عدم تطبق قوانین ترافیکی ازسوی مسوولین عنوان می کند .

به گفته وی اگر پولیس ترافیک با تمام راننده گان ، سه چرخه وموتر ها حتی رنجر های پولیس ویا زورمندان یکسان عمل کنند پارچه جریمه توزیع کند مشکل خود بخود حل  می گردد.

سید حسین حسینی یکتن از فعالان مدنی درسرپل می گوید ضمن اینکه از این روند حمایت می کنیم اما درقمست باز کردن پیادورهای پیش روی دوکان ها که باعث مذاحمت وبندش راه ها شده است خواستار توجه مسوولین دراین مورد هستیم باید شهرداری دراین قسمت نیز تصمیم جدی بگیرد.

ازسوی هم حاجی حمیدالله بیگ نمایند مردم سرپل درپارلمان  از کار کرد پولیس حوزه اول وترافیک سرپل حمایت نموده ازمردم خواست تا درکنار پولیس ترافیک درآوردن نظم شهر همکاری کنند.

بااین حال حاجی عنایت الله سرپرست شهر داری می گوید مطابق به فیصله جلسه امروز که باوالی سرپل داشتند تصمیم برآن شد که به تمام ریکشا ها جوزا راننده گی ونمبر پلیت مطابق به قانون توزیع گردد وهیچ سه چرخه براساس این تصمیم دیگر داخل بازار حق ندارد گشت وگذار کنند .

به گفته  پولیس ترافیک درحال حاضر درسطح شهر سرپل ۲۱ تن از پرسونل ترافیک فعالیت دارند اما بنابر ازدحام ترافیک رسیده گی به این مشکل وتطبیق قوانین ترافیکی دراین شهر بدون همکاری مردم خیلی ها دشوار خواهد بود.

آنان می گویند درحال حاضر درچهار بخش شهر سرپل ایستگاه های مشخص برای سه چرخه ها تعین شده است وراننده ها می توانندمنبعد بجز از داخل بازار که باعث بی نظمی شهر می شود به فعالیت شان ادامه دهند.
نظرات اخیر:

 • Sep 13, 2017

  Thesera Minton

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

  Reply
  Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top