• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
پل 200 متره نهر چمن تالقان به بهره برداری سپرده شد

پل 200 متره نهر چمن تالقان به بهره برداری سپرده شد


کاربزرگترین پل درشهرتالقان تکمیل ومورد بهربرداری قرارگرف، گفته میشود که این پل ۴۰ قریه را به شهرتالقان وصل میکند !


این پل دوصد متره بین نهر چمن و شهر تالقان موقیت دارد، عبدالحق شفق والی تخارمیگوید درساخت ساز این پل 142 میلیون افغانی مصرف شده است. 

و با اعمار آن برعلاوه تنظیم تراسپورت کابل،بدخشان، ولسوالی های چال، نمک آب و 40 روستای نهر چمن نیز به شهرتالقان وصل گردیده است.

پل 200 متره نهر چمن تالقان که به هزینه 142 میلیون افغانی از بودجه وزارت مالیه از سوی برنامه ملی راه سازی روستایی ساخته شده است.

در جریان کار فزیکی این پروژه 40 هزار روز کاری برای باشنده های محل ایجاد گردیده بود که از آن۱۵۰ هزار خانواده به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید گردیده است.

گفتنیست که پل 200 متره تالقان از جمله پروژه های مهمی برنامه ملی راه سازی روستایی در تخار می باشد که علاوه از تنظیم ترانیسپورت کابل- بدخشان، ولسوالی های چال ، نمک آب و 40 روستای نهر چمن را نیز به شهر تالقان وصل ساخته است.نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top