• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
امروز در ولایت سرپل یک گروپ طالبان مسلح زیر نام سنگری به دولت پیوسته است

امروز در ولایت سرپل یک گروپ طالبان مسلح زیر نام سنگری به دولت پیوسته استامروز در ولایت سرپل یک گروپ طالبان مسلح زیر نام سنگری به دولت پیوسته است .

امروز یک گروپ سه نفری از طالبان مسلح به سرکرده گی محمدعباس به ریاست امنیت ملی ولایت سرپل به پروسه صلح پیوست.